• 100% versgarantie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bloemen Alena Van Belle : De ondernemer die haar producten en diensten aanbiedt.
  • Klant: De persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij Bloemen Alena Van Belle.
  • Overeenkomst op afstand: De overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bloemen Alena Van Belle

Tieltsteenweg 53

8780 Oostrozebeke

België


Tel: +32 (0)56/66.36.65

Bereikbaarheid:
Vanaf dinsdag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 12:30 uur / 14:00 uur tot 18:30 uur
Zondag van 10:00 uur tot 12:00 uur
E-mailadres: alenavanbelle@telenet.be
BTW nummer: BE 0676.273.607

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bloemen Alena Van Belle en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Bloemen Alena Van Belle gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze indicatief ; kleuren, samenstellingen kunnen anders zijn al naar gelang het seizoen en het aanbod op het moment van bestelling. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bloemen Alena Van Belle niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bloemen Alena Van Belle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bloemen Alena Van Belle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Bloemen Alena Van Belle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Bloemen Alena Van Belle kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bloemen Alena Van Belle op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

Bloemen Alena Van Belle staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bloemen Alena Van Belle jegens Bloemen Alena Van Belle kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Bloemen Alena Van Belle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bloemen Alena Van Belle zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Bloemen Alena Van Belle, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling

Voor zover niet direct online betaald, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product. Bloemen Alena Van Belle heeft het recht om bij bestellingen waarbij niet online betaald is een vooruitbetaling te bedingen.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde bloemen weigert, heeft Bloemen Alena Van Belle desondanks het recht om de levering te factureren.

In geval van wanbetaling van de klant heeft Bloemen Alena Van Belle behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Klachtenregeling

Bloemen Alena Van Belle beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bloemen Alena Van Belle, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Bloemen Alena Van Belle ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bloemen Alena Van Belle binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 Geschillen

Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de ondernemingsrechtbank van Kortrijk.

Artikel 12 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bloemen Alena Van Belle heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden getoond op deze site zijn echter de meest recente.

Aanvullende informatie:

  • Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst.
  • Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per email of telefoon worden doorgegeven.
  • Betaalmethoden: Bancontact (internetbankieren), Direct Banking, Paypal en Creditcard.

Op de hoogte blijven?